پویشافزار پیشرو

شرایط ضمانت نامه 

در حفظ و نگهداری کارت ضمانت دقت فرمایید.

عیب یابی ؛ تعمیرات و سرویس , فقط در بخش فنی این شرکت انجام می شود .

ضمانتنامهای که سریال آن مخدوش و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ننماید , معتبر نمی باشد . 

رفع اشکال از کامپیوتر , شبکه , سیستم عامل و نرمافزار های جانبی خریدار به عهده این شرکت نمی باشد .

ضمانت مربوط به دستگاه اصلی می باشد و شامل ساید وسایل ,قطعات جانبی و کابل ها نمی گردد .

عیوب فنی که در اثر ضربه , آب , آتش , نوسان برق , عدم وجود اتصال زمین (earth), استفاده از قطعات و لوازم متفرقه , عدم استفاده صحیح , اعمال مواد شیمیایی , تعمیر و سرویس توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد , شامل این ضمانت نمی گردد